Rreth nesh


Në këto vite të funksionimit të qeap-heimerer, kemi krijuar një koncept të arsimimit dhe kualifikimit të qëndrueshëm, që garanton cilësi dhe siguri. 

Fokusi ynë është i përqendruar në studentin si individ, prandaj edhe e gjithë mësimdhënia dhe puna praktike organizohet sipas filozofisë sonë institucionale “Studenti në Qendër". 

Përmes jetësimit konsekuent të kësaj filozofie, arrihet cilësia e synuar në punën e studentëve dhe docentëve, që rezulton në kënaqshmëri të lartë të klientëve/pacientëve dhe gjithë partnerëve tanë bashkëpunues. 

Petrit BEQIRI, Drejtor


Misioni :

Misioni i “qeap-heimerer” është të implementojë  planprogramet mësimore me mësimdhënës të kualifikuar dhe metodologji bashkëkohore, që mundësojnë arritjen e standardeve evropiane për edukim të profesionistëve shëndetësorë, duke rezultuar në cilësi të matshme të shkathtësive dhe njohurive profesionale. Instucioni ynë synon që përmes programeve studimore të ofrojë formimin dhe avancimin e aësive individuale të studentëve për të përfituar dije e për ta përdorë atë në interes të individit e të shoqërisë. Duke ofruar një arsimim cilësor dhe të orientuar në kërkesat e shoqërisë dhe tregut, “qeapheimerer” synon mbështetjen e edukimit të shoqërisë me vlerat demokrake dhe qytetare dhe njëkohësisht ngritjen e shprehive të suksesit në ekonominë e tregut.


Vizioni :

Vizioni i “qeap-heimerer” është të jetë shkollë udhëheqëse në Kosovë dhe rajon për arsimin profesional në fushat e Shëndetësisë dhe Infermierisë.


Objektivat :

  • qeap-heimerer është shkolla më cilësore në rajon, që ofron kualifikime të njohura ndërkombëtarisht 
  • qeap-heimerer është e hapur për të gjithë njerëzit në shërbim të marrjes dhe dhënies së dijes në profesionet shëndetësore 
  • qeap-heimerer përgat kuadro profesionale të aa dhe të gatshme për tregun e punës
  • qeap-heimerer ka shkallë të lartë bashkëpunimi me shkolla dhe universitete evropiane me traditë të dëshmuar të cilësisë, duke vazhduar ta rris ofertën e programeve studimore në varësi me kërkesat e tregut kosovar dhe evropian